Phòng, chống HIV/AIDS trong đại dịch COVID-19: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Tập ảnh : THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

86